مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS

دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی
مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه

چکیده
هدف از انجام این تحقیق مکان یابی مکان های ورزشی شهر تالش با استفاده از AHP در محیط GIS بود. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان های ورزشی شهر تالش اعم از دولتی و خصوصی شامل ۴۰ مکان ورزشی می باشد. داده های توصیفی با استفاده از مدارک، اسناد و پژوهش های میدانی و داده های مکانی با استفاده از دستگاه GPS جمع آوری گردید و در محیط GIS پایگاه اطلاعاتی تشکیل گردید. سپس برای هر یک از عوامل تأثیر گذار در مکان یابی اماکن ورزشی لایه ها تهیه شد و برای هریک از لایه-ها وزن دهی صورت پذیرفت. پس از ترکیب و تحلیل تمامی لایه ها با یکدیگر موقعیت فعلی مکان های ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مناسب ترین مکان ها با استفاده از روش AHP و بولین پیشنهاد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از ۴۰ مکان ورزشی ۱۰ مورد یک، دو یا سه حریم(رودخانه، لوله های گاز و خطوط انتقال نیرو) را رعایت نکرده بودند که معادل ۲۵ درصد از کل مکان های ورزشی تالش می باشد و ۳۰ مکان معادل ۷۵ درصد هر سه حریم را رعایت کرده بودند. از نظر شعاع کاربردی تعداد کمی از اماکن، استاندارد های مورد نظر را رعایت کرده بودند و همچنین از جنبه تراکم جمعیتی توزیع اماکن ورزشی بزرگ نسبت به اماکن کوچک و متوسط نامناسب بودند. استفاده ازAHP و GISدر مکان یابی مکان های ورزشی کارآیی بالایی داشته و امکان ارزیابی مکان های مختلف و انتخاب مکان مناسب را با توجه به معیارهای مورد نظر بدست می دهد.
واژه های کلیدی: GIS، AHP، مکان یابی، فضاهای ورزشی، تالشعنوان صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
۱- کلیات تحقیق 3
۱-۱: مقدمه 3
۱-۲: بیان مسأله 4
۱-۳: اهمیت ضرورت تحقیق 5
۱-۴: اهداف تحقیق 6
۱-۴-۱: هدف کلی 6
۱-۴-۲: اهداف جزئی 6
۱-۴-۳: اهدف كاربردي 6
۱-۵: سؤالات تحقیق 7
۱-۶: تعريف واژه‏ها و اصطلاحات 7
۱-۶-۱: فضاهای ورزشی 7
۱-۶-۲: مکان یابی 7
۱-۶-۳: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 8
۱-۶-۴: تحلیل سلسله مراتب (AHP) 8
۱-۶-۵: روش هاي‌ وزندهي 8
۱-۶-۶: محدوده قانوني شهر 8
۱-۷: مشکلات و محدودیت¬های تحقیق 9
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۲- مبانی نظری تحقیق 11
۲-۱: مقدمه 11
۲-۲: تاریخچه مختصر از اماکن ورزشی در ایران 11
۲-۲-۱: تاریخ ورزش و اماکن ورزشی در ایران تا انقراض حکومت قاجار 11
۲-۲-۲: پس از اسلام: 12
۲-۲-۳: تاریخ ورزش و اماکن ورزشی نوین در ایران 12
۲-۲-۴: وضعیت فعلی اماکن و فضاهای ورزشی در ایران 13
۲-۳: برنامه ریزی کاربری زمین شهری 13
۲-۴: نظريه هاي كاربري اراضي شهري 14
۲-۴-۱: نظريه نقش اجتماعي زمين 14
۲-۴-۲: نظريه نقش اقتصادي زمين 15
۲-۴-۳: نظريه نقش طبيعي زمين 15
۲-۴-۴: نظريه كاركردگرايي 15
۲-۴-۵: نظريه مدرنيسم 16
۲-۴-۶: نظريه ‌آمايش انساني 16
۲-۴-۷: نظريه توسعه پايدار كاربري زمين 17
۲-۴-۸: فرآيند برنامه ريزي كاربري زمين 17
۲-۵: معيارهاي مكاني كاربري زمين 19
۲-۵-۱: مشخصات مكاني كاربري زمين 21
۲-۵-۲: استانداردهاي فضايي كاربري زمين 22
۲-۵-۳: عوامل مؤثر در تدوين استانداردهاي فضايي كاربري زمين 22
۲-۶: منطقه بندي كاربري زمين 24
۲-۷: اهداف كاربري زمين 25
۲-۸: مکان یابی 25
۲-۸-۱: پيشينه مكان يابي 25
۲-۸-۲: مدل هاي مكان يابي 27
۲-۸-۳: شاخص هاي مكان يابي 27
۲-۸-۴: اهداف مكان¬يابي 28
۲-۸-۵: معيارهاي مكان يابي زمين هاي ورزشي در شهر 29
۲-۸-۵-۱: عوامل مؤثر در انتخاب زمين فضاهاي ورزشي 31
۲-۹: اشتباهات متداول در مكان يابي 32
۲-۱۰: مشخصات انواع زمين هاي ورزشي 33
۲-۱۱: معيارهاي برنامه ريزي زمين هاي ورزشي 37
۲-۱۱-۱: تجزيه و تحليل هاي جمعيتي و اجتماعي 37
۲-۱۱-۲: تجزيه و تحليل كاربري هاي پيرامون ورزشگاه 38
۲-۱۱-۳: تجزيه و تحليل ترافيكي 38
۲-۱۱-۴: بررسي تأسيسات زيربنايي 38
۲-۱۱-۵: تجزيه و تحليل هوا شناسي 38
۲-۱۱-۶: تجزيه و تحليل زمين شناختي 39
۲-۱۱-۷: تجزيه و تحليل خاك شناسي 39
۲-۱۲: مقررات و ضوابط فنی اماکن و تأسیسات ورزشی کشور 39
۲-۱۲-۱: مقررات شهری 39
۲-۱۲-۱-۱: مقررات مربوط به کالبد اماکن ورزشی 39
۲-۱۲-۱-۲: مقررات اجتماعی و مدیریت اماکن ورزشی 39
۲-۱۲-۲: مقررات مربوط به طراحی و ساخت 40
۲-۱۲-۳: مشخصات فنی رشته های ورزشی 40
۲-۱۳: امكانات و زير ساخت هاي ورزشي 40
۲-۱۴: معیارهای شهری و برنامه ریزی مراکز ورزشی 43
۲-۱۴-۱: ترکیب فضایی و ویژگی های مراکز ورزشی 43
۲-۱۴-۲:عوامل طبیعی مؤثر در استقرار ورزشگاها 44
۲-۱۴-۳: کاربری زمین های اطراف ورزشگاه ها (همجواری ها) 45
۲-۱۴-۴: عوامل مصنوعی مؤثر در مكان يابي فضاهاي ورزشي 46
۲-۱۴-۵: مقیاس و شعاع عملکرد مراکز ورزشی 46
۲-۱۵: انواع مدل هاي تلفيق اطلاعات جهت مكان يابي اراضي مناسب جهت تجهيزات شهري 48
۲-۱۶: سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) 48
۲-۱۶-۱: اجزای تشکیل دهنده GIS 52
۲-۱۶-۲: عناصر اصلی تشکیل دهنده GIS 52
۲-۱۶-۳: انواع داده ها در GIS 53
۲-۱۶-۴: چگونگی کار در محیط GIS 55
۲-۱۷: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 57
۲-۱۷-۱: اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي 58
۲-۱۷-۲: مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي 58
۲-۱۷-۳: سازگاري در قضاوت‌ها 61
۲-۱۷-۴: منطق بولين يا منطق صفر و يك 62
۲-۱۸: پژوهش های مرتبط با GIS و AHP: 62
۲-۱۹: پژوهش های مرتبط در حوزه ورزش در ایران 66
۲-۲۰: پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور 68
۲-۲۱: جمع بندی پیشینه 69
فصل سوم : روش اجراي تحقیق
۳- فصل سوم 71
۳-۱: مقدمه 71
۳-۲: جامعه آماری 71
۳-۳: نمونه آماری 71
۳-۴: روش تحقیق 71
۳-۵: روش گردآوری اطلاعات 71
۳-۶: روش جمع آوری داده ها 72
۳-۷: مراحل انجام کار 72
۳-۷-۱: تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز 73
۳-۷-۲: ایجاد لایه های مورد نظر در ARC GIS 73
۳-۷-۳: تهيه لايه هاي اطلاعاتي 73
۳-۷-۳-۱: لايه هاي مورد نياز در اين پژوهش 74
۳-۷-۴: مديريت، ويرايش و ساماندهي اطلاعات 75
۳-۷-۵: تجزيه و تحليل اطلاعات 76
۳-۷-۶: تلفيق نقشه های فاكتور و تعيين مكان های مناسب 76
۳-۷-۷: انتخاب مکان مناسب با استفاده از AHP 76
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴- یافته های تحقیق 78
۴-۱: مقدمه 78
۴-۲: یافته های تحقیق 78
۴-۳: نسبت اماکن ورزشی دولتی به خصوصی 80
۴-۴: نسبت اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده 81
۴-۵: نحوه پراکندگی اماکن ورزشی در شهر تالش 82
۴-۵-۱: پراکندگی اماکن ورزشی کوچک ( مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع ) 82
۴-۵-۲: پراکندگی اماکن ورزشی متوسط (مساحت بین۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع) 83
۴-۵-۳: پراکندگی اماکن ورزشی بزرگ ( مساحت بیشتر از ۳۰۰۰ متر مربع ) 84
۴-۶: نسبت اماکن ورزشی بزرگ، متوسط و کوچک 85
۴-۷: پراکندگی اماکن ورزشی کوچک – متوسط – بزرگ در ارتباط با لوله گاز، خطوط انتقال نیرو، رودخانه، معابر و پهنه ریسک شهر تالش 86
۴-۸: پراکندگی اماکن ورزشی کوچک – متوسط – بزرگ در ارتباط با حرایم لوله گاز، خطوط انتقال نیرو، رودخانه، معابر و پهنه خطر شهر تالش 89
۴-۹: مکان های ورزشی دولتی و خصوصی که حریم های سه گانه را رعایت نکرده اند 90
۴-۱۰: شبکه ارتباطی شهر تالش و شعاع عملکردی کاربری ورزشی 91
۴-۱۱: بحث 92
۴-۱۲: پاسخ به سؤالات تحقیق 92
۴-۱۳: فضاهای پیشنهادی 93
فصل پنجم : نتیجه گیري و پیشنهادات
۵- فصل پنجم 96
۵-۱: مقدمه 96
۵-۲: یافته های تحقیق 96
۵-۳: سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در این تحقیق 97
۵-۴: نتیجه گیری 98
۵-۵: نتایج و پیآمدهای تحقیق 98
۵-۵-۱: پیآمدهای کالبدی 98
۵-۵-۲: پیآمدهای اجتماعی – فرهنگی 98
۵-۵-۳: پیآمدهای اقتصادی 98
۵-۶: پیشنهادهای کاربردی 99
۵-۷:پیشنهادهای پژوهشی 99
۵-۸: فهرست منابع 101
۵-۸-۱: منابع فارسی 101
۵-۸-۲: منابع لاتین 109
دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی

تعداد مشاهده: 178 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 129

حجم فایل:13 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل